Risicoscan veilig werken met chemische producten

  Deze scan is handig als eerste oriëntatie of het veilig werken met chemische producten goed is geregeld. De scan geeft in de rapportage aan op welke punten je kan verbeteren. Dit met uitleg wat er beter kan. Belangrijkste is dat deze scan vrijblijvend is en bedrijven helpt. We nemen naar aanleiding van de uitkomst contact op voor vragen over de uitkomsten. Daarna is het aan u wat u met de uitkomsten kunt doen. De rapportage die u uit deze scan ontvangt heeft geen wettelijke status maar is bedoeld om een oplossingsrichtingen te geven om veilig werken met chemische producten mogelijk te maken.

  Uitkomst van deze scan, heeft u als organisatie het werken met chemische stoffen goed op orde zodat uw medewerkers minder risico lopen op ziektes en u voldoet aan inspecties?

  Deze risicoscan beoordeelt het kennisniveau van de organisatie naar aanleiding van een aantal vragen.

  Deze risicoscan is bedoeld voor de (externe) veiligheidsprofessional omdat die de situatie bij de organisatie het beste kan inschatten. Of voor diegene waar deze taken qua verantwoordelijkheid belegd zijn.

  Vul in de organisatienaam u naam en e-mailadres in om de scan te starten en de rapportage te ontvangen.


  Privacy Policy

  Wat verwacht u van de uitkomst?

  Wat zijn u verwachtingen met betrekking tot de stand van zaken met betrekking tot veilig werken met chemische producten binnen uw organisatie.

  Welke stap wilt u de scan voor uitvoeren?

  STAP 1: Inventariseren en registeren van chemische producten

  Vraag 1. Heeft u een overzicht van alle chemische producten en de hoeveelheden die binnen uw organisatie worden gebruikt, gemaakt of opgeslagen?

  STAP 1: Inventariseren en registeren van chemische producten

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Uw organisatie is verplicht een stoffen risico inventarisatie te maken. Deze risico inventarisatie moet aangeleverd worden in een stoffenregister waarin verschillende stofeigenschappen worden weergegeven, zoals CMR, ZZS of VOS eigenschappen.

  Deze gegevens moeten verzameld worden van alle chemische producten waar een gevaars- of gezondheidsrisico bij is vastgesteld.

  STAP 1: Inventariseren en registeren van chemische producten

  Vraag 2. Is dit overzicht up to date volgens REACH en de laatste SZW-lijst en kunt u deze direct via een rapportage overleggen bij een inspectie?

  STAP 1: Inventariseren en registeren van chemische producten

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  U bent verplicht om het arbobeleid te baseren op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Dit betekent dat u zowel werkwijzen moet aanpassen zodra er technisch veiligere werkwijzen ontwikkeld zijn én dat u de laatste stofeigenschappen en richtlijnen moet verwerken in de producten waar u mee werkt op de werkvloer.

  STAP 1: Inventariseren en registeren van chemische producten

  Vraag 3. Houdt u een registratie bij van alle personen die werken met carcinogene en mutagene producten en weet u welke producten dit zijn?

  STAP 1: Inventariseren en registeren van chemische producten

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  U bent verplicht een administratie bij te houden van de werknemers die met CM-stoffen werken en dient deze minimaal 40 jaar te bewaren.

  STAP 1: Inventariseren en registeren van chemische producten

  Vraag 4. Weet u wat de gezondheidsrisico’s zijn van de overige producten waarmee gewerkt wordt binnen uw organisatie?

  STAP 1: Inventariseren en registeren van chemische producten

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Van alle chemische producten waar een gevaars- of gezondheidsrisico bij is vastgesteld dient u deze te registeren. Of er risico’s zijn vastgesteld, kunt u controleren in Tabel 3.1 van de annex 6 van REACH.

  STAP 2: Beoordelen blootstelling aan chemische producten

  Vraag 1: Heeft u van het gebruik van alle producten, op alle plaatsen, voor alle medewerkers een blootstellingsscenario gemaakt om te beoordelen of de blootstelling aan de producten binnen de veilige marges/grenzen blijft?

  STAP 2: Beoordelen blootstelling aan chemische producten

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Volgens de vier stappen van de zelfinspectie dient u bij de tweede stap; het beoordelen van de blootstelling aan chemische producten, voor de verschillende werksituaties blootstellingsscenario’s te maken om op die manier in te schatten of de werksituatie voldoende veilig is.

  STAP 2: Beoordelen blootstelling aan chemische producten

  Vraag 2: Heeft u alle actuele data in huis zoals moleculaire massa, dampspanning en grenswaarden om de blootstelling accuraat in te kunnen schatten?

  STAP 2: Beoordelen blootstelling aan chemische producten

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Als u een blootstellingsscenario of -berekening maakt heeft u de fysische gegevens nodig van de producten en stoffen waarmee gewerkt wordt. Als u de fysische gegevens heeft kunt u een geschatte blootstelling berekenen en deze vervolgens toetsen aan de in Nederland of Europa geldende grenswaarde.

  STAP 2: Beoordelen blootstelling aan chemische producten

  Vraag 3: Heeft u samen met een arbeidshygiënist de verschillende werksituaties beoordeeld, uw blootstellingsschattingen beoordeeld en waar nodig metingen uitgevoerd?

  STAP 2: Beoordelen blootstelling aan chemische producten

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Het is van belang om bij alle werksituaties waarin u werkt met gevaarlijke chemische stoffen de risico’s op de (lange) termijn na te gaan en op basis daarvan te beoordelen of de werksituatie voldoende veilig is. De beoordeling dient gevalideerd te worden door een arbeidshygiënist.

  STAP 2: Beoordelen blootstelling aan chemische producten

  Vraag 4: Houdt u uw beoordelingsschattingen actueel door met regelmaat uw data te controleren op nieuwe wetenschappelijke inzichten en/of nieuwe regelgeving?

  STAP 2: Beoordelen blootstelling aan chemische producten

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Volgens de Arbowet bent u verplicht om het arbobeleid te baseren op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Dit betekent dat u zowel werkwijzen moet aanpassen zodra er technisch veiligere werkwijzen ontwikkeld zijn én dat u de laatste stofeigenschappen en richtlijnen moet verwerken in de blootstellingsscenario’s die u heeft opgesteld.

  STAP 3: Maatregelen om uw medewerkers te beschermen

  Vraag 1: Heeft u voor de werkprocessen binnen uw organisatie geïnventariseerd welke maatregelen u kunt nemen om gezondheidsrisico’s uit te bannen?

  STAP 3: Maatregelen om uw medewerkers te beschermen

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Om gezondheidsrisico’s door het werken met chemische producten in uw werkprocessen uit te bannen, dient u op basis van uw blootstellingsscenario’s maatregelen te nemen die de blootstelling tot een voldoende laag niveau brengen. U dient ten alle tijden die maatregelen te nemen waardoor uw medewerkers veilig kunnen werken.

  STAP 3: Maatregelen om uw medewerkers te beschermen

  Vraag 2: Heeft u deze maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie geprioriteerd en onderbouwd?

  STAP 3: Maatregelen om uw medewerkers te beschermen

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  De arbeidshygiënische strategie, ook wel bekend als de STOP-strategie, beschrijft een hiërarchie in de te nemen maatregelen om de werksituatie veilig(er) te maken. Allereerst dient u de mogelijkheden voor vervanging van het product na te gaan, vervolgens dient u technische maatregelen te onderzoeken. Zijn die beide stappen niet mogelijk dan gaat u over op organisatorische maatregelen en als laatste in de hiërarchie kunt u kiezen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

  STAP 3: Maatregelen om uw medewerkers te beschermen

  Vraag 3: Volgt u (product)innovaties om ten alle tijden met de veiligste chemische producten te werken en in uw werkprocessen zo veel mogelijk gezondheidsrisico’s uit te bannen?

  STAP 3: Maatregelen om uw medewerkers te beschermen

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Het valt binnen uw zorgplicht als werkgever om ten alle tijden te zorgen voor de meest veilige werksituatie voor uw medewerkers. Dit houdt in dat als het mogelijk is om gevaarlijke chemische producten/stoffen uit te bannen, dit uw prioriteit moet hebben. Volg daarom ten alle tijden de ontwikkelingen in productaanbod van uw leveranciers.

  STAP 3: Maatregelen om uw medewerkers te beschermen

  Vraag 4: Heeft u tijdelijke maatregelen genomen terwijl u werkt aan het uitrollen van uw Plan van Aanpak als onderdeel van uw RI&E?

  STAP 3: Maatregelen om uw medewerkers te beschermen

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Op het moment dat u blootstellingsscenario’s opstelt en u tegen een mogelijk te hoge blootstelling aan loopt, dient u direct het werkproces stil te leggen of tijdelijke maatregelen te nemen. Tijdelijke maatregelen kunnen maatregelen zijn die lager in de arbeidshygiënische strategie staan (deze worden benoemd in de rapportage die wordt toegestuurd).

  STAP 4: Borging van chemische veiligheid in uw organisatie

  Vraag 1: Houdt u een registratie bij van uw blootstellingsscenario’s met gevaarlijke chemische producten en bewaart u deze ten minste 10 jaar?

  STAP 4: Borging van chemische veiligheid in uw organisatie

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  U dient ten alle tijden te registreren met welke producten er op welk moment binnen uw organisatie gewerkt wordt/werd. De bewaartermijn van 10 jaar staat in artikel 36 van REACH. Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen is de bewaartermijn zelfs 40 jaar.

  STAP 4: Borging van chemische veiligheid in uw organisatie

  Vraag 2: Weten uw medewerkers voor elk proces wat de veiligheidsinstructies zijn en wat te doen als er incidenten plaatsvinden tijdens het werken met chemische producten?

  STAP 4: Borging van chemische veiligheid in uw organisatie

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit bent u als werkgever verplicht om uw medewerkers te informeren over de risico’s zodra zij werken met gevaarlijke chemische producten. U moet dit op een manier doen die voor hen toegankelijk is, goed te begrijpen is en hen ook de manieren van preventie goed duidelijk maakt.

  STAP 4: Borging van chemische veiligheid in uw organisatie

  Vraag 3: Heeft u een medewerker in dienst die verantwoordelijk is voor chemische veiligheid en wordt deze veiligheidsprofessional voldoende ondersteund qua tools en kennis om de rol goed uit te voeren?

  STAP 4: Borging van chemische veiligheid in uw organisatie

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  Vanaf 25 medewerkers dient u een persoon uit uw organisatie aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de chemische veiligheid binnen uw organisatie. Deze persoon moet de juiste middelen en kennis aangereikt krijgen om deze functie goed uit te kunnen voeren. Als u deze persoon niet intern aan kunt stellen dient u een deskundige persoon van buitenaf hiervoor in te schakelen.

  STAP 4: Borging van chemische veiligheid in uw organisatie

  Vraag 4: Biedt u uw medewerkers een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan?

  Dit is de juiste werkwijze

  Dit is niet de juiste werkwijze

  STAP 4: Borging van chemische veiligheid in uw organisatie

  Aan alle medewerkers die risico lopen om direct of indirect tijdens hun werkzaamheden te worden blootgesteld aan gevaarlijke chemische producten dient u de mogelijkheid voor het uitvoeren van een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Medewerkers kunnen zelf kiezen of ze aan dit onderzoek willen deelnemen.

  Uw uitkomst

  Gefeliciteerd

  Het is goed geregeld bij uw organisatie

  Er zijn een aantal aandachtspunten, maar het is bijna goed geregeld bij uw organisatie

  Het is onvoldoende geregeld bij uw organisatie

  U had zelf aangeven:

  Het is goed geregeld bij mijn organisatie

  Er zijn een aantal aandachtspunten

  Het is onvoldoende geregeld bij mijn organisatie